awkward potato

........who's Kath anyway? Ew!.........